Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


LETNIA SZKO?A M?ODYCH METEOROLOGÓW

 

Zbigniew Rutkowski

"Gazeta Obserwatora IMGW" nr 1 - 6, 1988

 

W dniach 16-21 maja 1988 w Kiekrzu pod Poznaniem odby3a sie Letnia Szko3a M3odych Meteorologów. Jej inicjatorem by3 doc. Maciej Sadowski z Zak3adu Klimatologii IMGW w War­szawie. Sprawy techniczne prowadzi3 mgr in?. Zbigniew Rutko­wski oraz z ramienia Oddzia3u IMGW w Poznaniu dr Wac3aw Plenzler i mgr Alicja Zembska. Uroczystego otwarcia Szko3y dokona3 dyrektor Oddzia3u IMGW w Poznaniu prof. Zbigniew Pas3awski.

Celem Szko3y by3a integracja m3odych meteorologów pracuj?­cych w IMGW, a tak?e wymiana do?wiadczen i pog3ebienie wiedzy w wybranych dzia3ach nauki. Wiod?cym has3em wyk3a­dów by3o wykorzystanie techniki satelitarnej w meteorologii. Udzia3 w Szkole wzie3o 27 m3odych pracowników IMGW (Gdy­nia -1 , Katowice - 2, Kraków - 6, Poznan - 3, Wroc3aw - 2, Warszawa - 13, spe3niaj?cych nastepuj?ce warunki: wiek poni?ej 35 lat, wy?sze wykszta3cenie, wykonywanie zawodu meteorologa lub klimatologa oraz sta? pracy w I MGW nie d3u?szy ni? 10 lat. Ka?dy uczestnik by3 zobowi?zany do wyg3oszenia 20-minutowego referatu dotycz?cego merytorycznych proble­mów zwi?zanych z w3asn? prac? zawodow?.

Zajecia odbywa3y sie w sesjach porannych i popo3udniowych w czterech grupach tematycznych:

1. Metody pozyskiwania, opracowania i analizy danych (3 referaty).

2. Wybrane aspekty os3ony meteorologicznej gospodarki naro­dowej (5 referatów).

3. Badanie klimatu i mikroklimatu (10 referatów).

4. Dynamika atmosfery i prognozy meteorologiczne (5 refera­tów).

Ka?da sesja by3a poprzedzona wyk3adami. które prowadzili zaproszeni go?cie: z Anglii, Uniwersytetu Warszawskiego, Woj­skowej Akademii Technicznej i IMGW (w tym równie? niektórzy uczestnicy Szko3y) na nastepuj?ce tematy:

- prof. K. Haman (UW) - "Zjawiska falowe w mezoskali”

- mgr J. Radziwi33 (UW) - "Mezoskalowe uk3ady chmur konwekcyjnych zwi?zane z falami konwekcyjnymi”

- dr R. Brojewski (WAT) - "Teoria uk3adów dynamicznych"

- dr T. Nowak (Wojskowa Akademia Techniczna) - "Teoria katastrof"

- dr M. Pa3ys (WAT) - "Metody laserowe badania przyziemnej warstwy atmosfery"

- dr L. Baranski (IMGW, Oddzia3 w Krakowie) - "Satelitarne systemy meteorologiczne", "Sonda? satelitarny"

- dr R. Reynolds (Reading U.K., Wielka Brytania) - "Metody           interpretacji danych satelitarnych"

- mgr R. Klejnowski (IMGW - Warszawa) - "Mo?liwo?ci wykorzystania wspó3czesnej techniki satelitarnej do prognoz krótkoterminowych"

- mgr J. Mrugalski (IMGW, Oddzia3 w Krakowie, uczestnik)            - "Wykorzystanie obrazów satelitarnych AVHRR do okre?­lania temperatury i wilgotno?ci powierzchni ziemi"

- mgr in?. P. Kmiecik (IMGW, Oddzia3 w Krakowie, uczestnik) - "Interaktywny system informatyczny do rejestracji i prze­twarzania danych satelitarnych APT i WEFAX dla potrzeb meteorologicznych".

Na zakonczenie Szko3y uczestnicy podziekowali drowi Broje­wskiemu za niezwykle ciekawy i bardzo przystepnie wyg3oszony wyk3ad n temat "Teoria uk3adów dynamicznych".

W ?wietle tre?ci wype3nionych ankiet, osobistych wypowiedzi uczestników jak i do?wiadczen z poprzedniej szko3y (Brenna 1986) i wniosków ze szko3y hydrologów w 1988, kszta3t przysz3ej szko3y powinien zawieraa nastepuj?ce elementy:

1. Monotematyczny cykl wyk3adów z udzia3em wyk3adowców z innych o?rodków (krajowych i zagranicznych) zawieraj?cy mo?liwie wiele zastosowan praktycznych i przedstawiaj?cy zagadnienia od podstaw do najnowszych osi?gniea na ?wie­cie.

2. Podzia3 uczestników na 2-3 dyskusyjne grupy problemowe i zmiane sposobu prezentacji referatów; zamiast wyg3aszania - prezentacje na planszach informacyjnych.

3. Referaty uczestników (krajowych i zagranicznych) dotycz?ce praktycznych realizacji teorii ze szczególnym uwzglednieniem statystyki matematycznej i techniki mikrokomputerowej.

4. Informacje o sytuacji Instytutu, o prowadzonych pracach naukowych i wdro?eniowych.

Tre?a ankiet (zawieraj?cych szereg pytan dotycz?cych pracy  zawodowej uczestników i uwag zwi?zanych z organizacj? szkó3 m3odych meteorologów) mo?na w skrócie przedstawia naste­puj?co:

- wiekszo?ci ankietowanych wykonywan? praca sprawia saty­sfakcje zawodow? poniewa? jest zgodna z ich wykszta3ce­niem i zainteresowaniami, ale jednocze?nie wiekszo?a wyra?a niezadowolenie z warunków finansowych,

- wiekszo?a ankietowanych odczuwa zupe3ny brak opieki me­rytorycznej ze strony swoich prze3o?onych albo uwa?a j? za niewystarczaj?c?; nikt nie uzna3 opieki za bardzo dobr?,

- liczba przeszkód napotykanych w pracy jest du?a i ró?norod­na, a najcze?ciej wymieniane przyczyny to: z3a organizacja pracy, brak motywacji finansowej, brak dostepu do literatury ?wiatowej, sztywny czas pracy, brak jasnej koncepcji dzia3ania Instytutu, niewykorzystywanie wyników badan, niejasny sys­tem nagradzania pracowników,

- wszyscy ankietowani odczuwaj? potrzebe kontaktów zawo­dowych. Powinno bya wiecej ró?nego rodzaju seminariów (spotkan, wyk3adów), które umo?liwi3yby wymiane do?wiad­czen i pogl?dów w konkretnych dziedzinach nauki (np. matematyka, informatyka, statystyka). Bardzo po??dane s? kontakty zagraniczne.

- wszyscy, ankietowani uwa?aj? organizacje szkó3 za celow?, a ich czestotliwo?a za w3a?ciw? lub nawet zbyt ma3?. Wszyscy oni uwa?aj?, ?e uczestnictwo w szkole przynios3o im przede wszystkim ró?norodne korzy?ci merytoryczne obok towa­rzyskich,

- w?ród dostrze?onych braków w szko3ach najcze?ciej pod­kre?l a sie: zbyt du?o teorii, a za ma3o praktyki, zbyt ma3o wyk3adów w jezykach obcych,           .

- w programie nastepnej szko3y powinny sie znale?a: przyk3ady praktycznych zastosowan ró?nych teorii, wyk3ady z podstaw fizyki atmosfery, klimatologii, opracowan statystycznych i procesów stochastycznych; informacje o programach u?yt­kowych istniej?cych w IMGW, o zjazdach,. sympozjach i szko3ach w kraju i za granic?,

- w?ród innych uwag m3odzie? postulowa3a, aby: zwiekszya mo?liwo?a kontaktów m3odych pracowników IMGW miedzy sob? w celu wymiany informacji o w3asnych pracach, a tak?e w3?czya do tego meteorologów z uczelni i pokrewnych instytutów tak?e z o?rodków zagranicznych, wyd3u?ya czas trwania szko3y do 7 dni i zwiekszya jej efektywno?a przez intensyfikacje dyskusji i zajecia w grupach problemowych, stworzya bardziej partnerskie stosunki miedzy wyk3adowcami i uczestnikami szko3y, opublikowaa referaty ze szko3y w Kiekrzu wraz z wynikami ankiety

 

Zbigniew Rutkowski

aktualizacja: 20 stycznia, 2008

1