Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


SZKO?A M?ODYCH METEOROLOGÓW BRENNA '86

 

Zbigniew Rutkowski

"Gazeta Obserwatora IMGW" nr 3, 1986

 

W okresie od 6 do 11 stycznia 1986 roku z inicjatywy doc. Macieja Sadowskiego przy wspó3pracy organizacji m3o­dzie?owej O?rodka G3ównego odby3a sie w Brennej ko3o Bielska Bia3ej "Zimowa Szko3a M3odych Meteorologów". 

Celem szko3y by3o zapoznanie uczestników  z g3ównymi kierunkami rozwoju wspó3czesnej meteorologii oraz pozna­nie metodologii pracy naukowej i doskonalenie umiejetno?ci publicznej prezentacji w3asnego dorobku zawodowego.

Uczestnicy szko3y musieli spe3niaa nastepuj?ce warunki: wiek poni?ej 35 lat, wy?sze wykszta3cenie, wykonywanie zawodu meteorologa lub klimatologa oraz sta? pracy w IMGW nie d3u?szy ni? 10 lat. |rednia wieku uczestników wynios3a 29 lat, a ?redni sta? pracy w IMGW - 4 lata. Ka?dy uczest­nik by3 zobowi?zany do wyg3oszenia 20-minutowego refe­ratu dotycz?cego  merytorycznych problemów zwi?zanych z w3asn? prac? zawodow?. Z 31 zg3oszonych wybrano 29 referatów z nastepuj?cych oddzia3ów: Bia3ystok - 1 refe­rat, Gdynia - 4, Katowice - 2. Kraków - 6, Wroc3aw - 1, O?rodek G3ówny - 15. Podzielono je na cztery grupy te­matyczne:

 • Metody pozyskiwania, opracowania i analizy danych ­- 11 referatów.

 • Dynamika atmosfery i prognozy meteorologiczne - 7.

 • Badania klimatu i mikroklimatu - 7.

 • Wybrane aspekty os3ony meteorologicznej gospodarki narodowej - 4.

Uczestnicy byli zakwaterowani. w o?rodku szkoleniowo­-wypoczynkowym w Brennej-Ho3cynie w pokojach 2 i 4-osobowych. W o?rodku na miejscu by3a sto3ówka i sala semi­naryjna, w której odbywa3y sie zajecia.

Uroczyste otwarcie szko3y z udzia3em przedstawicieli dy­rekcji Instytutu i w3adz lokalnych odby3o sie w reprezen­tacyjnej sali Urzedu Gminy w Brennej. Wyg3oszono okolicz­no?ciowe przemówienia oraz minut? ciszy uczczono pamiea nagle zmar3ego dr Jerzego W3odarczyka, jednego z orga­nizatorów szko3y.

Zajecia odbywa3y sie na sesjach porannych i popo3udniowych. Ka?da sesja by3a poprzedzona referatem wprowadzaj?cym, a konczy3a dyskusj? i podsumowaniem. Wyg3oszono nastepuj?ce referaty wprowadzaj?ce:

- prof. Jan  Zielinski - dyrektor IMGW:

 • Wspó3czesne problemy gospodarki wodnej w kraju i na ?wiecie.

 • Aktualne problemy Instytutu,

- doc. Jerzy Pruchnicki - z-ca dyr. ds. badan:

 • Organizacja procesu badawczego.

 • Technika pracy naukowej.

 • Klimat a strategie rozwoju gospodarczego.

- doc. Stefan Reichhart - sekretarz naukowy:

 • Miedzynarodowe prognozy meteorologiczne, priorytety miedzynarodowej wspó3pracy meteorologicznej.

- mgr in?. Ryszard Klejnowski - z-ca dyr. ds. prognoz:

 • Problemy i metody wspó3czesnej meteorologii operacyjnej.

- doc. Maciej Sadowski :

 • Wybrane problemy wspó3czesnej klimatologii.

- dr Jerzy Bartnicki:

 • Zagadnienia niepewno?ci modeli dalekiego transportu zanieczyszczen w atmosferze.

Dla wiekszo?ci uczestników szko3a stworzy3a pierwsz? w ?yciu okazje do publicznej prezentacji w3asnego dorobku zawodowego. O dojrza3o?ci i dobrym przygotowaniu pre­legentów ?wiadczy fakt, ?e wszystkie referaty wyg3oszono z pamieci, a materia3y ilustracyjne by3y pokazywane z  po­moc? rzutnika prze?roczy lub rzutnika pisma. Cze?a refe­ratów prezentowano w jezyku angielskim lub rosyjskim. O?ywione i rzeczowe dyskusje (równie? w jezykach obcych) czesto musia3y bya przerywane ze wzgledu na przekrocze­nie harmonogramu planowych zajea.

Dyskusje te kontynuowano podczas przerwy po3udnio­wej, przeznaczonej na zwiedzanie okolic i czynny wypoczy­nek oraz w czasie wieczornych spotkan towarzyskich. Sprzy­ja3o to integracji m3odzie?y. Uwidoczni3a sie potrzeba dzie­lenia sie swoimi uwagami, skonfrontowania w3asnych po­gl?dów i do?wiadczen, wys3uchania krytycznych uwag oraz potrzeba bli?szych i czestszych kontaktów z do?wiadczo­nymi pracownikami nauki.

Zgodnie z programem odby3o sie spotkanie dyrekcji In­stytutu z m3odzie?? pod has3em "godzina szczero?ci", na którym przedyskutowano i poruszono szereg wa?nych pro­blemów zwi?zanych m.in. z p3acami, warunkami socjalnymi, perspektywami rozwoju m3odzie?y itp.

Bogatsi w wiedze i nowe do?wiadczenia uczestnicy, po oficjalnym zakonczeniu szko3y, rozstawali sie z ?alem i na­dziej? na przysz3e spotkania.

W opinii  dyrekcji wyra?onej przez prof. Jana Zielinskie­go i doc. Jerzego Pruchnickiego na posiedzeniu dyrekcji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 17 stycznia 1986 roku - szko3a zosta3a oceniona bardzo wysoko. Pod­kre?lono walory dydaktyczne oraz wysoki poziom wyg3o­szonych referatów i dyskusji. Szko3a meteorologów spe3­ni3a swój cel i jest po??dane kontynuowanie takiej dzia3al­no?ci równie? w hydrologii i gospodarce wodnej.

 

Zbigniew Rutkowski

aktualizacja: 20 stycznia, 2008

1