Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Dane osobiste:                                                                    strona domowa  

 

Nazwisko, itd.:

Zbigniew Rutkowski, ?onaty, dwoje dzieci;

 

Wykszta3cenie:

1982 – Akademia Rolnicza we Wroc3awiu, Wydzia3 Melioracji, specjalizacja budownictwo wodno-melioracyjne;

1975 – Technikum Budowlane we Wroc3awiu, kierunek budownictwo ogólne;

 

Do?wiadczenie zawodowe: statystyka publicznaagrometeorologia

 

Cz3onkostwo w organizacjach miedzynarodowych:

1988 - 2000

przedstawiciel Polski w Komisji Meteorologii Rolniczej |wiatowej Organizacji Meteorologicznej (CAgM WMO);

1991

ekspert Grupy Roboczej WMO „Climate Application Referral System” (Genewa);

1993 - 1998

cz3onek Komitetu Zarz?dzaj?cego i krajowy delegat w Projekcie COST 711 (wspó3praca europejska na polu nauki i badan technologii); Helsinki, Budapeszt, Florencja, Bratys3awa, Bruksela);

1994

Przedstawiciel Polski na XI Kongres Komisji Meteorologii Rolniczej |wiatowej Organizacji Meteorologicznej, Kuba, Hawana; (raport);

  

Praktyki zawodowe:

1986

Sofia, bu3garska s3u?ba agrometeorologiczna (2 tygodnie);

1987

Wroc3aw, Katedra  Agro i hydrometeorologii Akademii Rolniczej (1 tydzien);

1988

Halle, Berlin, Poczdam, niemiecka s3u?ba agrometeorologiczna (2 tygodnie);

1997

Koszyce, s3owacka s3u?ba agrometeorologiczna (1 tydzien).

 

Dodatkowe kursy i szkolenia:

1990

Izrael - Podyplomowy kurs podstaw agrometeorologii (6 tygodni);

1998

S3owenia - Zarz?dzanie bazami danych w aplikacjach dla rolnictwa (2 tygodnie);

1999

Izrael - Podyplomowy kurs zarz?dzania bazami danych w agrometeorologii (6 tygodni);

2002

Warszawa - FoxPro (2 tygodnie);

2003

Radom - UNIA (1 tydzien);

2004

Warszawa - ORACLE - (1 tydzien)

2003

Jachranka - NIEMCY (1 tydzien)

 

 Publikacje, artyku3y, referaty, komunikaty:

1985 Dwu-wymiarowa aproksymacja indeksów pogodowych w prognozach plonów metod? Górskiego;

1986 – Szko3a m3odych meteorologów Brenna '86; (tre?a artyku3u);

1988 – Letnia szko3a m3odych meteorologów; (tre?a artyku3u);

1989 – Obliczanie norm elementów meteorologicznych na podstawie ?rednich 30-letnich warto?ci miesiecznych (po angielsku);

1989 – Podsystem 'SYNOP' gromadzenia i przetwarzania danych meteorologicznych dla potrzeb s3u?by agrometeorologicznej (po rosyjsku);

1990 – Analiza rozk3adu zasobów wodnych w glebie w zakresie wielolecia ocenianych metod? Baca;

1992 – Susza 1992; 

1992 – Susza glebowa 1992 w Polsce;  (tre?a artyku3u);

1992 – Zmienno?a sum temperatur aktywnych w Polsce;

1993 – Susze w Polsce;

1995 – Zmienno?a pór fenologicznych na przestrzeni wielolecia;

1996 – Krótka historia s3u?by agrometeorologicznej IMGW; (tre?a artyku3u);

1996 – Tendencje zmienno?ci dat fenologicznych  pór roku w Polsce (1951-1990);

1997 – Czesto?a wystepowania ostatnich przymrozków wiosennych;

1999 – Fenologiczne pory roku i ich zmienno?a w wieloleciu 1951–1990.

 

Tematy badawcze:

1987 - 1990 – Zmienno?a ekstremalnych warto?ci sum temperatury aktywnej w Polsce;

1991 - 1991 – Mo?liwo?ci i adaptacja systemu CLICOM dla potrzeb s3u?by IMGW;

1991 - 1991 – Podsystem SYNOP w warunkach instytutowej sieci mikrokomputerowej;

1992 - 1992 – Rozwijanie systemu os3ony rolnictwa oraz metodyki prognoz agrometeorologicznych;

1993 - 1995 – Tendencje zmian wybranych wska?ników agroklimatycznych na podstawie ostatniego 30-lecia na obszarze Polski i ich przewidywane skutki dla rolnictwa; 

1996 - 1997 – Statystyczne modele prognozy plonów zbó? ozimych.

 

Prace informatyczne:   (Sekretariat,   Lista Obecno?ci,   Lotto)

1987 - 1999 "ROLMET", "SYNOP" -system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych agrometeorologicznych (Zak3ad Agrometeorologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej);

1990 - 1997 "SEKRETARIAT" - pakiet obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Prawny w Ministerstwie Ochrony |rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa);

1996 - 1997 "HANUS" - program wyznaczania wspó3czynników regresji wielokrotnej w modelach pogoda - plon (dla potrzeb Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

1999 -         "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Legislacyjno-Prawny w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji);

2001 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Prawny w Urzedzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców);

2002 -         – "PIS" - program do kontroli systemu Przep3ywu Informacji Statystycznej  (G3ówny Urz?d Statystyczny);

2003 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Prawny w Ministerstwie |rodowiska);

2005 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Biuro Prawne w Komendzie G3ównej Policji);

2005 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Biuro Prawne w Komendzie G3ównej Stra?y Granicznej);

2006 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Koordynacji w G3ównym Urzedzie Statystycznym);

2008 -         – "SEKRETARIAT" - program obs3ugi pracy sekretariatu (Departament Metodologii w G3ównym Urzedzie Statystycznym);

zrutkow@yahoo.com

1