Page archived courtesy of the Geocities Archive Project


 
สารบัญธรรมปฏิบัติ
แหล่งข้อมูลธรรมแนวเถรวาทบนอินเทอร์เนต
คาถาและอาราธนา
สมาธิภาวนา
ธรรมบรรยาย
ธรรมประจำวัน
ส่งเสริมธรรม
ศึกษาธรรม
สื่อธรรม
แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลธรรมบนอินเทอร์เนต์ได้รวบรวมเวปไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแนวเถรวาทที่เป็นภาษาไทย(หรือเนื้อหาแบบไทยๆ) ซึ่งปัจจุบันหาได้ ๑๗๘ แห่ง เรียงลำดับตามชื่อ

ข้อความในสาระย่อเกือบทั้งหมด ลอกมาจากเว็ปไซด์"บันทึกภิกษุนิรนาม"โดยคุณจักสิทธิ์ ในหน้า Links โฮมเพจพระพุทธศาสนา 

ฐานข้อมูลธรรมรักษาเป็นกลไกการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถค้นหาเวปที่ต้องการได้

อนึ่งขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการจะเป็นผู้ร่วมส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนา ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ที่ท่านพบเห็น แนะนำในข้อบกพร่องในการจัดพิมพ์ที่ท่านพบ หรือการจัดพิมพ์บทความธรรม หรือการบันทึกเสียงการบรรยายธรรม ด้วยตัวของท่านเอง แล้วส่งมาเผยแพร่ผ่านสารบัญแห่งนี้
 

Title  4U Web Dhamma
URL:  http://4uweb.cjb.net/
Description:  รวมลิงค์และแนะนำบทความธรรมะที่มีผู้นิยมอ่าน บอร์ดธรรมะ

Title  4Zr Dhamma Trip
URL:  http://www.geocities.com/i4zr/dhammatip.html
Description:  สมาธิร้อยสาย Buddhist Discussion Forum

Title  ACTIONGB
URL:  http://www.geocities.com/actiongb/
Description:  กฎแห่งกรรม

Title  BUDDHIST CENTER OF DALLAS วัดพุทธดัลลัส
URL:  http://www.flash.net/~phanom/
Description:   Monks in the temple (in Thai), Buddhist Center of Dallas Sunday School (in Thai), Link

Title  Buddhist Cultural Center
URL:  http://www.lanka.net/bcc
Description:  Core of Buddhism, Comprehensive range of books, Meditation

Title  BUDdhist Scripture Information Retrieval
URL:  http://www.mahidol.ac.th/budsir/
Description:  THE DIGITAL PALI TIPITAKA AND ATTHAKATHA BUDSIR History, BUDSIR for Windows

Title  Dhamma For Thai
URL:  http://www.geocities.com/tanit5
Description:  หัวข้อธรรมในคำกลอน ท่านพุทธทาสภิกขุ

Title  Dhamma Net
URL:  http://dhamma.net/
Description:  สิ่งที่ชาวพุทธควรรู้, พิธีสำคัญทางพุทธศาสนา, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,บทสวดมนต์, แนะนำวัดไทย, ธรรมะFAQ, กรรม, วิธีฝึกสมาธิ, นิทานธรรมะ, ธรรมกายเจดีย์, พระราชาคณะ, สหธรรมิก

Title  Dhamma Online
URL:  http://dhammaonline.cjb.net/
Description:  รวมบทความธรรมะ

Title  DharmaNet International: Gateways to Buddhism
URL:  http://www.dharmanet.org/
Description:  (ภาษาอังกฤษ) An online clearinghouse for Buddhist study and practice resources. It is home to Dharmanet's own in-house databases and collections, as well as providing links to all online Buddhist resources, large and small.

Title  My Buddhism
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Troy/8697/
Description:  (ภาษาอังกฤษ ไทย)รวมบทความธรรมะโดย อ.ประพันธ์ เศวตนันท์

Title  Nyanasamvara
URL:  http://www.nn.nstda.or.th/somdet.html
Description:  (ภาษาอังกฤษ) เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน พิพิทธภัณฑ์เสียง(เทศนาธรรม) **** ไม่สามารถติดต่อ server ได้

Title  Rojrung's Home Page
URL:  http://members.tripod.com/~Rojrung/
Description:  จากหนังสือ "A Constitution for Living" (ธรรมนูญชีวิต)

Title  Samadhi Net
URL:  http://www.geocities.com/samadhinet/
Description:  สมาธิ จิต วิญญาณ นิทานธรรม วิธีทำสมาธิแบบพระอาจารย์มั่น แบบหลวงพ่อสด แบบยุบหนอพองหนอ มโนมยิทธิ เคลื่อนไหว TM เติมพลังใจ วิธีแก้นิมิตร เติมพลังกาย ข่าว

Title  Savika เสถียรธรรมสถาน
URL:  http://www.savika.org/
Description:  เสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” เพื่อให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพระธรรม

Title  Thai Buddhism Organization
URL:  http:///
Description:  รวมบรรยายธรรมะโดยท่านปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส บันทึกเสียงบรรยายธรรม กระดานสนทนาธรรม บอกเล่าธรรมด้วยภาพ พุทธประวัติ

Title  Thai Language Buddism Page
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Agora/3232/
Description:  พระสูตร, อริยสัจจากพระโอษฐ์, วัตรเช้า-เย็น, คำกลอนสอนธรรม, Zen teaching

Title  Theravada Buddhism
URL:  http://world.std.com/~metta/
Description:  Access to Insight Readings in The path of freedom, The pali canon, Theravada text archives, Other theravada Sources, A handful of Leaves

Title  Theravada.Net
URL:  http://theravada.net/
Description:  (ภาษาอังกฤษ)บทสวดมนต์ บันทึกเสียงและภาพ กระดานสนทนา(ภาษาอังกฤษ)

Title  Theravada.Net
URL:  http://www.Theravada.Net
Description:  General, Scripture, Literature, Controversy, Multimedia, Community, Regional, News/Report His Holiness Somdet Phra

Title  Wat Buddhamongkolnimit
URL:  http://www.watnimit.iirt.net/index.html/
Description:  Wat Buddhamongkolnimit (NM)

Title  Wat Buddapradeep of San Francisco
URL:  http://www.wat-thai.com/
Description:  

Title  Wat Carolina Buddhajakra Vanaram
URL:  http://www.wisecom.com/wat/
Description:  (ภาษาอังกฤษ) Wat Carolina Buddhajakra Vanaram

Title  Wat Lao Buddhavong
URL:  http://www.watlao.org/
Description:  (กาษาอังกฤษ) About, Internet Radio, Festival

Title  Watpasantidhamma, Hampton, Virginia, USA
URL:  http://www.watpa.iirt.net
Description:  

Title  Wittawat's Dharma Experience
URL:  http://wittawatpage.hypermart.net/
Description:  ประสบการณ์ธรรมะ

Title  กฏแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ
URL:  http://geocities.com/piyapan1/
Description:  รวมธรรมะจากหนังสือกฏแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ ของพระราชสุทธิญาณมงคล สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พระครูเทพโลกอุดร วัดอัมพวัน สวนเวฬุวัน บทสวดมนต์ ธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

Title  กระท่อมธรรมะ
URL:  http://www.tumma.bizland.com/
Description:  บทความธรรมะ พระบรมสารีริกธาตุ บทสวดมนต์ หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงพ่อฤษีลิงดำ หลวงปู่มั่น รูปคณาจารย์ ภาพสำหรับปลงอสุภกรรมฐาน

Title  กลุ่มมัญชุศรี
URL:  http://www.manchusree.org/thai/thai.htm
Description:  กลุ่มมัญชุศรี พุทธทาสภิกขุ อัตชีวประวัติ ตัวอย่างบรรยายธรรมและบันทึกเสียง กิจกรรม

Title  กองทัพธรรมพระกรรมฐาน
URL:  http://www.script.co.th/buddhist/buddhist.html
Description:  รวมประวัติพระอาจารย์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นจำนวน 25 รูป

Title  กายทิพย์โลกวิญญาณ
URL:  http://www.geocities.com/gaytiplokvilyan/
Description:  ประสบการณ์ของอ.กอบเกียรติ กระดานสนทนาธรรม

Title  ขอต้อนรับเข้าสู่บุญ
URL:  http://members.xoom.com/booncenter/
Description:  หนังสือน่าอ่าน, ห้องสมุดธรรมบรรยาย โดยกลุ่มธรรมสิกขา

Title  ข้อมูลที่ถูกต้องที่คุณหาอ่านได้ในพระไตรปิฎก
URL:  http://members.tripod.com/~rabob/
Description:  "นิพพาน อนัตตา" ของพระธรรมปิฎก, กุหกสูตรและจัณฑาลสูตร,สัทธรรมปฏิรูปกสูตร,สุทธกสูตร,เอฬกสูตร,สคัยหกสูตร, ภินทิสูตร,มูลสูตร, ปักกันตสูตร, รถสูตร, ชาวพุทธควรจะใช้จ่ายทรัพย์อย่างไรถึงไม่เดือดร้อน, สัมภาษณ์พระพยอมกรณีวัดธรรมกาย บทสัมภาษณ์พระธรรมปิฏก(ประยุท์ ปยุตฺโต), บทสัมภาษณ์พระพิศาลธรรมวาที(พระพยอม),

Title  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
URL:  http://www.dhammayutusa.iirt.net/
Description:  ประวัติคณะสงฆ์, คณะกรรมการ, ตราสาร(By-laws), ระเบียบบริหาร, กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์, ธรรมะประจำเดือน, ไปหาเพื่อนบ้าน, ข่าวพิเศษ

Title  คัมภีร์อนัตตา
URL:  http://www.geocities.com/khampee_anatta/
Description:  คัมภีร์อนัตตา

Title  คารวะธรรม
URL:  http://www.manager.co.th/budish.html
Description:  แก้วมณีอีสาน(รวมประวัติและธรรมะพระอาจารย์วิปัสนาภาคอีสาน) หลวงตามหาบัว หลวงปู่พุทธอิสระ พระครูเกษมธรรมทัต

Title  ชมรมนิสิตมหาจุฬาฯ
URL:  http://mcucity.tripod.com/
Description:  พุทธศาสนสุภาษิต พุทธประวัติ กระดานเสวนา

Title  ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
URL:  http://www.kmitl.ac.th/buddhism/barom.html
Description:   อบรมธรรมทายาทหญิง,กิจกรรมชมรมฯ

Title  ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม สจล.
URL:  http://www.kmitl.ac.th/buddhism/barom.html
Description:  ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม (ธรรมกาย) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Title  ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
URL:  http://www.kmitl.ac.th/buddhist/tumma/index.html
Description:  ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Title  ชมรมพุทธศาสนา "กัลยาณมิตร" บริษัทเอไอเอจำกัด
URL:  http://come.to/bnt
Description:  กัลยาณมิตร ข่าว บทความ

Title  ชมรมพุทธศาสน์ : Buddhist Club
URL:  http://www.kmitnb.ac.th/buddhist/
Description:  การฝึกสมาธิ, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, ที่นี่ ชมรมพุทธฯ, กิจกรรมชมรม

Title  ชมรมสมาธิ
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/5227/
Description:  กัมมัฏฐาน, ธรรมะคำสอน, หมวดพระอริยะเจ้า, กิจกรรมชมรมสมาธิ (ภาษาไทย, อังกฤษ)

Title  ชุมนุมพุทธธรรม
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/3848/
Description:  ชุมนุมพุทธธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Title  ชุมนุมพุทธธรรม
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/3848/
Description:  ประวัติชุมนุม, กิจกรรมในชุมนุม, สนทนาธรรม, ติดตามข่าวบุญ, พุทธศาสนาในเว็บอื่นๆ

Title  ชุมนุมพุทธศาสตร์สากล
URL:  http://www.ibs.th.org/
Description:  ชุมนุมพุทธศาสตร์สากล บัณฑิตแก้ว ทางก้าวหน้า ธรรมทายาท

Title  ตามหาแก่นธรรม
URL:  http://www.2475.com/84000/index.asp
Description:  รายการ ผู้ดำเนินงาน กระทู้ธรรม และห้องสนทนา

Title  ทศชาติ
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/9715/
Description:  เตมียชาตก, ชนกชาดก, สุวรรณสามชาดก, เนมิราชชาดก, มโหสถชาดก,ภูริทัตชาดก, จันทรชาดก, นารทชาดก, วิทูรชาดก, เวสสันดรชาดก

Title  ทางนฤพาน
URL:  http://www.geocities.com/Vienna/2739/narupan.html
Description:  ทางนฤพาน (นิยายธรรมะ) , เพลงพุทธคุณ

Title  ทางนี้...ที่พักใจ
URL:  http://www.geocities.com/Hollywood/Lot/9793/
Description:  ธรรมคัดลอก, คุยกัน

Title  ท่องแหล่งธรรม
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/3526/
Description:  พระคาถาชินบัญชร, มหากรุณาธารณีสูตร, สู่แสงธรรม, การทำความรู้สึกตัว, เรื่องของความเกิด-ดับ, FAQ, Cheat Code for living

Title  ธรรมศึกษา
URL:  http://www.dhammastudy.com/thindex.html
Description:  มูลนิธิเผยแหร่พระพุทธศาสนา บทความและตอบปัญหาธรรมะ

Title  ธรรมหรรษา
URL:  http://home.iirt.net/~phaisit/
Description:  ธรรมหรรษา นิตยสารธรรมะ บทความธรรมะ กระดานข่าว

Title  ธรรมะของพระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ
URL:  http://se-ed.net/sunflower/download.html
Description:  ทวนกระแส ปัญญาอบรมใจ ปัญญา ๓ ตัดกระแส

Title  ธรรมะจากพระป่า
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Gulf/4126/
Description:  หลวงตามหาบัว,หลวงปู่มั่น, ประทับใจ, another site, another page

Title  ธรรมะชำระใจ
URL:  http://www.tumma.bizland.com/Tumma.htm
Description:  ธรรมะหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่สิม

Title  ธรรมะบนเว็ป
URL:  http://www.dhamma.com/
Description:  พุทธประวัติ , พระไตรปิฎก, พระสูตร, คำสอนผู้ตื่นผู้เปี่ยมธรรม (ไม่มีเนื้อหา !!!! ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓)

Title  ธรรมะพุทธองค์
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/7729/
Description:  กระดานข่าว, ธรรมสอนใจ, วารสารธรรม, link, สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

Title  ธรรมะร่วมสมัย
URL:  http://www.fortunecity.com/victorian/palette/1271/indexnew.html
Description:  ผู้ดำเนินรายการ วิทยากร สาระธรรมน่าอ่าน เวทีสนทนาธรรมะ ฟังเสียงสวดมนต์ เสียงบรรยายวิทยากร ฟังพระธรรมเทศนาพระธรรมปิฏก

Title  ธรรมะวาไรตี้ 43
URL:  http://members2.thaicentral.com/dhm-varity/
Description:  นิทานธรรมะ เทศนาธรรมประยุกต์ ธรรมะกวี ทิปธรรมะ ข้อคิด สะกิดใจ อนุทินธรรมะ

Title  ธรรมะและธรรมะปฏิบัติอย่างง่ายๆ
URL:  http://www.geocities.com/easydharma/
Description:  อธิบายการปฏิบัติธรรมและธรรมด้วยคำพูดที่เรียบง่าย ห้องสนทนา

Title  ธรรมะในชีวิตประจำวัน
URL:  http://members.nbci.com/karavas1/123.html
Description:  บทความธรรมะ และพระสูตร

Title  ธรรมานุรักษ์
URL:  http://dhnr.hypermart.net/
Description:  วารสารความเคลื่อนไหวในวงการพุทธศาสนา รวมบทความธรรมะ

Title  นิทานธรรม
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/9817/
Description:  นิทานธรรม นิทานธรรม

Title  บทความจิตวิทยาพุทธศาสนา
URL:  http://www.jarp.com/psycho-content.shtml
Description:  

Title  บรรณนิทัศน์ผลงานของพระธรรมปิฎก
URL:  http://www.rajabhat.ac.th/payutto/book.htm
Description:  รายชื่อหนังสือของพระธรรมปิฎก สามารถคลิ๊กดูรายละเอียด และเรื่องย่อได้

Title  บันทึกการแสดงพระธรรมเทศนา
URL:  http://w3.to/dhamma
Description:  บันทึกการแสดงพระธรรมเทศนา และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

Title  ประเด็นธรรมกาย
URL:  http://members.tripod.com/~b2b2/
Description:   บทสัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญานันทะ และ ส.ศิวรักษ์, บุญหรือบาป พญาไม้-ข่าวสด,ทำบุญ-ละบาป คนหลังข่าว-ไทยรัฐ, บทความ สยามธุรกิจ, ข้อมูลที่ถูกต้องที่คุณหาอ่านได้ในพระไตรปิฎก, กระทู้จาก pantip.com เรื่องธรรมกาย

Title  ปลาทองธรรม
URL:  http://www.geocities.com/thitima_2000/
Description:  พระพุทธโอวาท หยดน้ำบนใบบัว(หลวงตามหาบัว) หลวงปู่มั่น หลวงปู่สิม หลวงปู่เหรียญ พระอาจารย์ฝั้น หลวงพ่อชา หลวงพ่อพุธ พระอาจารย์วัน ท่าน ก.เขาสวนหลวง ห้องภาพ

Title  ปัญญานันทะอมตะธรรม
URL:  http://www.panya.iirt.net/
Description:  บทความธรรมะ และบันทึกเสียง หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

Title  ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
URL:  http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/3667/
Description:  บทนำเรื่อง, ชีวประวัติ, การฝึกสมาธิเบื้องต้น, ประโยชน์ของสมาธิ, คติพจน์หลวงพ่อ

Title  พระธรรมฑูต
URL:  http://home.iirt.net/~mission/
Description:  

Title  พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
URL:  http://www.geocities.com/wnicha/
Description:  พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ในเมืองไทย ภาพพระธาตุ

Title  พระปฐมเจดี ย์
URL:  http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/7648/
Description:  ตำนาน, พระปฐมเจดีย์, วัดพระปฐมเจดีย์, เจ้าอาวาส, สถานที่น่าสนใจ, นิราศพระปฐม (ภาษาไทย, อังกฤษ)

Title  พระปฐมเจดีย์
URL:  http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/7648/HTML/ie-frame.htm
Description:  ประวัติพระเจดีย์ วัด เจ้าอาวาส การเดินทาง พระพุทธรูป พระเครื่อง

Title  พระมหาเจดีย์ในประเทศไทย
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6146/
Description:   History, Info, Slides, About

Title  พระราชพรหมยาน
URL:  http://www.teenagezone.com/kamatan/index.shtml
Description:  คำสอนพระราชพรหมยาน

Title  พระราชพรหมยาน
URL:  http://www.geocities.com/puttakun/index2.html
Description:  ท่องไตรภูมิ กรรมฐาน ๔๐ มหาสติปัฏฐาน ๔ พระอริยะ หนีนรก สายการปฏิบัติ มงคล ๓๘ พระศรีอารียเมตไตรย พระบรมราโชวาท เรื่องของอานิสงฆ์ อารมณ์กรรมฐาน พระนิพพานไม่สูญ ประเพณีไทย ธัมมวิโมกข์ บอร์ดสนทนาธรรม

Title  พระเจ้าสิบชาติ
URL:  http://www.geocities.com/Baja/1801/inn.html
Description:  พระเจ้าสิบชาติ, โอวาทก่อนปรินิพพาน

Title  พระแก้วมรกต
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/9149/prakaew.html
Description:  (ภาษาอังกฤษ)ประวัติย่อและภาพพระแก้วมรกต

Title  พระแก้วมรกต
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/9149/prakaew.html
Description:  ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษของพระแก้วมรกต

Title  พระไตรปิฎกออนไลน์
URL:  http://www.geocities.com/thaiok1
Description:  พระไตรปิฎกออนไลน์

Title  พุทธทาสภิกขุ
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3495/
Description:  ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์, ธรรมกวี, บทสวดมนต์แปล, สรภัญญะบูชาพระรัตนตรัย

Title  พุทธธรรม (Jinda's Homepage)
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5860/
Description:  แนะนำ, หัวข้อธรรม, พระสูตรความย่อ, พระสูตร, ธรรมพิจารณ์

Title  พุทธศาสนา
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/5054/
Description:  แก่นพุทธศาสน์, สวนโมกข์, กลอน, หนังสือ, มรดกที่ขอฝากไว้

Title  พุทธศาสนาบนwww
URL:  http://www.dhammathai.org/
Description:  ศีล, ทาน, กรรม, สมาธิ, วิปัสสนา, กวีธรรมะ, ธรรมะจากหลวงพ่อ (ภาษาไทย,อังกฤษ)

Title  พุทธศิลป์
URL:  http://i.am/lek
Description:  พุทธศิลป์, ปกิณกะไทย

Title  พุทธอิมเมจ ออนไลน์
URL:  http://www.buddha-image.samart.co.th/
Description:  ชาวพุทธควรรู้, เรื่องน่าสน, บอกบุญ, หนังสือดีที่น่าอ่าน พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ), หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่แหวน

Title  พุทธิอายตนะ
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6613/
Description:  แก่นธรรมในหน้าเดียว, ปรากฏการณ์แห่งมหาปัญญา, การเตรียมยกจิตขึ้นเป็นพุทธิอายตนะ

Title  ภาวนาวิธี
URL:  http://www.angelfire.com/co/stupas/
Description:  ภาวนาวิธี

Title  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
URL:  http://mongkhol.cjb.net/
Description:  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

Title  มหาธรรมกายเจดีย์
URL:  http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/6741/
Description:  หลวงพ่อวัดปากน้ำ, การเดินทางไปชมเจดีย์, วิธีสร้างพระธรรมกาย, อานิสงส์สร้างพระ, วิธีฝึกสมาธิ, วัดพระธรรมกาย, หลวงพ่อตอบปัญหา, ห้องภาพ, มหาธรรมกายเจดีย์ (ภาษาไทย,อังกฤษ,จีน)

Title  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
URL:  http://www.mcu.ac.th/thai.html
Description:  คณะบัณฑิต วิชาการ หน่วยงาน วิทยาเขต พระไตรปิฏก ข่าวสาร กระดานข่าว

Title  มิลินทปัญหา
URL:  http://www.krisdika.go.th/
Description:  มิลินทปัญหา

Title  มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
URL:  http://www.twf.or.th/
Description:  ศาสนกิจ, ศาสนสถาน, พระพิสาลพัฒนาทร, ถาวรธรรม online

Title  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
URL:  http://mahamakuta.inet.co.th/
Description:  ประวัติ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ความรู้เรื่องพระไตรปิฏก ธรรมศึกษา ประวัติสมเด็จ

Title  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
URL:  http://www.ybat.org/
Description:  พุทธประวัติ กิจกรรม จดหมายข่าว มัลติมีเดีย ห้องสนทนา เวปบอร์ด

Title  รวบรวมกระทู้ธรรมจาก pantip.com
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Troy/2537/
Description:  กระทู้พันทิพย์, ธรรมบท, คาถาพาหุง, link

Title  รวมพระคาถา
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/9882/
Description:  การบูชาพระ, คำขอขมาพระรัตนตรัย, คำพรรณนาพระบรมธาตุ, สรณคมน์, พุทธชัยมงคลคาถา

Title  รวมวัดไทยในเยรมัน
URL:  http://www.thailife.de/thaiwats/wat_map_e.htm
Description:  รวมวัดไทยในเยรมัน

Title  รัตนะตรัย
URL:  http://chaichana.com/ruttanatri/
Description:  รวมธรรมบรรยายโดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)กระดานสนทนา เสียงธรรม

Title  ลานธรรมสนทนา
URL:  http://dharma.school.net.th/
Description:  กระดานสนทนาธรรม ศึกษาพระสูตรออนไลน์ ค้นพระไตรปิฏกออนไลน์ ค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ อ่านธรรมบท ประวัติลานธรรม

Title  วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
URL:  http://www.internet-club.com/thailand/samai/index23.htm
Description:  ประวัติ, ภาพถ่าย บริเวณวัด

Title  วัดชลประทานรังสฤษฏ์
URL:  http://www.panya.iirt.net/newswatchon/
Description:  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ บรรยายธรรมภาษาไทย อังกฤษ ถามตอบปัญหาธรรมะ

Title  วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.เวอร์จิเนีย
URL:  http://www.watyarn.com/
Description:  พุทธศาสนสุภาษิตประจำเดือน, แสงธรรมนำสุข (บทความทางธรรมะ), เปิดสอนสมาธิภาวนา, ธรรมะประจำเดือน, สามเณรตัวอย่าง, แผนที่ไปวัด(ภาษาไทย, อังกฤษ)

Title  วัดธรรมประทีป อเมริกา
URL:  http://www.tummaprateip.iirt.net/
Description:   About us, What's news, Thai School, History, link

Title  วัดบนเวป
URL:  http://www.thaisquare.com/
Description:  รวบรวมหนังสือ คำสอน เทป และอื่น ๆ เกี่ยวกับธรรมปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ได้นำมาสั่งสอนแก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย

Title  วัดบึงพระลานชัย (ร้อยเอ็ด)
URL:  http://www.geocities.com/Paris/Cafe/3337/
Description:  หน้าวัด, เกี่ยวกับวัด, พุทธธรรมนำสุข, ประวัติพระเทพบัณฑิต, หลักการเผยแผ่ธรรม ฯลฯ

Title  วัดประดู่ฉิมพลี
URL:  http://www.pradoo.com
Description:  วัดประดู่ฉิมพลี

Title  วัดปัญญานันทาราม
URL:  http://www.panya.iirt.net/watpanya/
Description:  วัดปัญญานันทาราม ประวัติ กิจกรรม การเดินทาง

Title  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
URL:  http://www.watpaknam.org/
Description:  ประวัติวัด หลวงพ่อปากน้ำ เจ้าอาวาสปัจจุบัน สำนักงานแม่กองบาลี ห้องสมุดมงคลศิริ ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ ประวัติการศึกษาสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมณศักดิ์

Title  วัดป่าชิคาโก
URL:  http://home.earthlink.net/~watpa/
Description:  ของฝากจากพระเถระ, กิจกรรมในวัดป่าชิคาโก, ความเป็นมาของวัดป่าชิคาโก, วิธีไปวัดป่าฯชิคาโก, ประวัตวัดป่าชิคาโก

Title  วัดป่าอนาลโย
URL:  http://www.thailife.de/watpahanalayo/watpah.htm
Description:  วัดป่าอนาลโย เยรมันนี

Title  วัดพระธรรมกาย
URL:  http://207.158.229.24/
Description:  ประวัติวัด, บวชอุบาสิกาแก้ว, เดินทางมาวัด, palitext

Title  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
URL:  http://www.dhammakaya.th.org/thai/
Description:  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

Title  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
URL:  http://www.intanon.nectec.or.th/~wscthong/wscindex.html
Description:  ที่ตั้ง, ประวัติ, เจ้าอาวาส, สติปัฏฐาน4, แนวทางและวิธีในการปฏิบัติธรรม, สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา *** ไม่สามารถติดต่อ Server

Title  วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
URL:  http://www.aidstemple.th.org/
Description:  วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

Title  วัดพระพุทธบาทสี่รอย
URL:  http://members.tripod.com/~stinp/1.htm
Description:  ประวัติความเป็นมา เจ้าอาวาส บรรยายกาศรอบวัด

Title  วัดพุทธธรรม
URL:  http://www.buddhistbmc.org/home01.html
Description:  Kingery hwy, hinsdale, IL 60521

Title  วัดพุทธธรรม อิลลินอย
URL:  http://www.buddhistbmc.org/
Description:  (ภาษาอังกฤษ)ที่อยู่ กิจกรรม

Title  วัดพุทธนานาชาติ เท็สซัส
URL:  http://www.yakyai.com/wat.htm
Description:  About Buddhism, Map, Calendar Of Events, Resident Monks,Temple Offers

Title  วัดพุทธบารมี
URL:  http://www.thailife.de/watphaatu-lo/atulomain.htm
Description:  วัดพุทธบารมี เยรมัน

Title  วัดพุทธประทีป
URL:  http://www.bpp.iirt.net/
Description:  วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน อังกฤษ

Title  วัดพุทธปิยวราราม
URL:  http://www.thailife.de/watbdpiyawararam/bdpiya1st.htm
Description:  วัดพุทธปิยวราราม เยรมันนี

Title  วัดพุทธาวาส ฮุสตัน,เท็กซัส
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1289/
Description:   Introduction to Buddhism, Temple's History, Temple's by-laws, Board of directors, Temple's schedule, Good Question-Aaswer, Kamma in Buddhism, Meditation

Title  วัดพุทธโสธร
URL:  http://home.flash.net/~sunthorn/
Description:  (ภาษาอังกฤษ) วัดพุทธโสธร NM

Title  วัดมะขาม จันทบุรี
URL:  http://www.chan.co.th/makham/
Description:  วัดมะขาม จันทบุรี

Title  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
URL:  http://saksiri.hypermart.net/vachira.html
Description:  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ประวัติและที่ตั้ง

Title  วัดศรัทธาธรรม
URL:  http://world.infonews.co.th/srattha/
Description:  ตำนานวัด, โบสถ์ไม้สักทองฝังมุก, เจ้าอาวาส, วัตถุมงคล, ข่าวและกิจกรรม *** ไม่สามารถติดต่อ Server

Title  วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/4826/
Description:  ประวัติความเป็นมา, เจ้าแก้วนารัฐ, เจ้าอาวาส, โบราณวัตถุ, กิจกรรมประเพณี

Title  วัดสวนโมกข์
URL:  http://www.suanmokkh.org/
Description:  Ajarn Buddhadasa, Teachings, Dhammic Socialism, Dawn Kiam, Events, Dhamma Discussion

Title  วัดสังฆทาน
URL:  http://www.watsanghathan.com/
Description:  ธรรมะสว่างใจ วัดทุ่งสามัคคี วัดสังฆทาน หลวงพ่อสังวาลย์ หลวงพ่อสนอง ประตูธรรม พระอุโบสถแก้ว (ภาษาไทย อังกฤษ)

Title  วัดสุทัศน์
URL:  http://www.watsuthat.org/
Description:  วัดสุทัศน์

Title  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
URL:  http://www.dhammakaya.org/
Description:  บทความธรรมะ ตอบปัญหาธรรม ภาวนาเบื้องต้น บุพพการี วิชชาธรรมกาย

Title  วัดอตัมมยตาราม ซีแอตเติล
URL:  http://www.atamma.com/
Description:  วัดอตัมมยตาราม ซีแอตเติล กิจกรรม แจกหนังสือฟรี(ไทย ลาว อังกฤษ)

Title  วัดอรุณราชวราราม
URL:  http://
Description:  วัดอรุณราชวราราม

Title  วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) นครปฐม
URL:  http://www.dhamma-isara.org/
Description:  วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) นครปฐม ประวัติ กิจกรรม แก่นธรรม กระจกจริยธรรม ห้องสมุดธรรม มูลนิธิธรรมะอิสระ ธรรมะเสวนา

Title  วัดเกาะวาลุการาม
URL:  http://www.watkoh.com/
Description:  วัดเกาะวาลุการาม ประวัติ เจ้าอาวาส กิจกรรม หลวงตา(แพรเยื่อไม้) บทความธรรมะ กระดานข่าว

Title  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
URL:  http://geocities.com/watbenchama/
Description:  ธรรมปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ ปฏิบัติกรรมฐานแนวสติปัฏฐานสูตร การศึกษา

Title  วัดโสมนัสวิหาร
URL:  http://www.geocities.com/TheTropics/Lagoon/9856/
Description:  ประวัติ เจ้าอาวาส บทความธรรมะ คติธรรม การฝึกสมาธิ โรงเรียนวัดโสมนัส

Title  วัดโสมนัสวิหาร
URL:  http://www.geocities.com/TheTropics/Lagoon/9856/
Description:  วัดโสมนันวิหาร

Title  วัดไตรมิตร
URL:  http://members.nbci.com/trimit/
Description:  วัดไตรมิตร ประวัติและที่ตั้ง พระพุทธรูปทองคำ เจ้าอาวาส พระเถระ ทุนนิธิ ศูนย์การศึกษาเขาแม่ชี ภาค ๘ แสงธรรมนำใจ

Title  วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี.
URL:  http://www.watthaidc.com
Description:  ประวัติวัด เหตุการณ์สำคัญ พระธรรมฑูต โรงเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนวันอาทิตย์ นาฏศิลป์ดนตรีไทย ศิลปวัฒธรรมไทย ภาพกิจกรรม

Title  วัดไทยนครมิวนิค
URL:  http://www.thailife.de/watthai/watthai_his.htm
Description:  ประวัติ กิจกรรม บทความธรรมะ การเดินทาง

Title  วัดไทยลาสเวกัส
URL:  http://watthailv.com/
Description:  วัดไทยลาสเวกัส บทสวดมนต์ พระกรรมฐาน จุลสารพระธรรมฑูต

Title  วัดไทยแอลเอ
URL:  http://www.watthaila.org/
Description:  (ภาษาอังกฤษ) วัดไทยแอลเอ ข่าวสาร กิจกรรม การศึกษา ข่าวสาร

Title  วิธีนั่งสมาธิ
URL:  http://www.fortunecity.com/victorian/muses/121/index.htm
Description:  ฝึกสมาธิ, ปัญหาธรรมะน่ารู้, อบรมธรรมทายาท, กิจกรรมชมรม

Title  ศาลาธรรม
URL:  http://www.salatham.com
Description:  ศีลธรรมประจำใจ, การฝึกสมาธิภาวนา, บทสวดมนต์และคาถา, คู่มือเตรียมอุปสมบท, ข่าวประชาสัมพันธ์

Title  ศาสนาพุทธ...ทำไมถึง
URL:  http://www.geocities.com/Paris/Tower/4661/index.html
Description:  รวบรวมคำถามคำตอบ และข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

Title  ศาสนาพุทธออนไลน์
URL:  http://www.geocities.com/Tokyo/Temple/1144/
Description:  ทศชาติ, นิทานธรรม, พระคาถา, พระมาลัย

Title  ศึกษาพุทธธรรม
URL:  http://www.navy.mi.th/misc/Dhamma/adham1/budham.htm
Description:  ศึกษาพุทธธรรม หัวข้อธรรม พระสูตรความย่อ พระสูตรศึกษาเปรียบเทียบ ธรรมพิจารณ์ บทความ ภาพพุทธธรรม

Title  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
URL:  http://home.iirt.net/~bhikkhu/
Description:   Home, News, Sitemap, About us Activity Calender, Buddhist Study Retreat, Kao Pansa (Sunday, July 19, 1998), Live Dhamma Radio (See

Title  สวนโมกข์
URL:  http://ksc.goldsite.com/Suanmokkh/
Description:  Ajarn Buddhadasa, Teachings, Dawn Kiam, Cartoons, Events

Title  สันติธรรม
URL:  http://wittawatpage.hypermart.net/SantiTham/index.html
Description:  รวมงานเขียนบทความและกระทู้ธรรมของ"สันติธรรม" "อุบาสกนิรนาม" ได้แก่ ประสบการณ์ธรรม พื้นฐานก่อนการปฏิบัติธรรม หลักการปฏิบัติ ยุทธวิธีในการปฏิบัติ

Title  สุทธิปัญญาศรม
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1288/
Description:  บทสวดมนต์แปลของสวนโมกข์, แก่นพุทธศาสน์, คู่มือมนุษย์, ธรรมกวี, อัตตาที่หลงเหลืออยู่

Title  หลวงตาบัวช่วยชาติ
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Agora/6848/
Description:  เทศน์อบรมฆราวาส, เทศน์อบรมพระ, ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน, Straight from the heart,เรื่องที่คุยกัน, คำถามคำตอบปัญหาธรรม, วัดป่าบ้านตาด, กองทุนช่วยชาติ

Title  หลวงตามหาบัว
URL:  http://www.angelfire.com/pa/bua/
Description:  หลวงตาช่วยชาติ, หนังสือonline, สังโยชน์10ประการ, สถานที่ปฏิบัติธรรม, พระคาถาอ.ชาตะ,วิธีหลวงปู่ดูลย์ อตุโล, อสุภกรรมฐาน, แผนที่สวนแสงธรรม, link, กระดานข่าว

Title  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
URL:  http://www.thai.net/luangta/
Description:  หลวงตาฯ, ธรรมะหลวงตาฯ , วัดป่าบ้านตาด, โครงการช่วยชาติ

Title  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
URL:  http://www.au.ac.th/~u3916220/monk/monk2.html
Description:  ธรรมของหลวงปู่ฝั้น

Title  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
URL:  http://www.geocities.com/nattachai1024/worralapo.html
Description:  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ประวัติ ธรรมะ ภาพ

Title  หลวงพ่อพุธ
URL:  http://www.geocities.com/thaniyo/
Description:  หลวงพ่อพุธ รวมบรรยายธรรม และบันทึกเสียง วัดป่าสาละวัน

Title  หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
URL:  http://www.suraphol.co.uk/thai/wattung/wattungsamakeedham.htm
Description:  หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

Title  หอมรดกไทย (Thai Heritage Treasury)
URL:  http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
Description:  กฏหมายสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช ทำเนียบสมณศักดิ์ คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย พระพุทธรูปสำคัญ พระเจดีย์ พระพุทธบาท พระไตรปิฏก พุทธประวัติ พระอสีติมหาสาวก พุทธศาสนสุภาษิต พุทธานุวัตร วันสำคัญ

Title  ห้องสมุดธรรมะ
URL:  http://www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587/
Description:  รวมพระสูตร พระอภิธรรม บันทึกเสียงบรรยายธรรม คัมภีร์วิสุทธิมรรค พจนานุกรมพุทธศาสน์

Title  ห้องสมุดธรรมะ ( Dhamma library )
URL:  http://members.tripod.com/~budish/
Description:  ตู้หนังสือพระธรรม, ตู้หนังสือพระสูตร, ตู้เทปธรรมะ, ตู้หนังสือพระอภิธรรม,ตู้เทปพระอภิธรรม

Title  ห้องสมุดพระธรรมปิฎก
URL:  http://www.geocities.com/TimesSquare/Alley/8485/
Description:  มีอะไรใหม่บ้าง, ประวัติ, ผลงาน, คำศัพท์ธรรมะ, หนังสือธรรมะอื่นๆ, เวปธรรมะอื่นๆ

Title  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ส.)
URL:  http://www.thai.net/wfbhq
Description:  no content !!

Title  อนิจจังๆๆๆๆๆๆ....
URL:  http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm
Description:  รวมลิงค์และทำสารบัญไปยังบทความบนอินเทอร์เนต

Title  เมตตา
URL:  http://www.geocities.com/metharung/
Description:  บทความธรรมะ หลวงพ่อชา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หลวงพ่อพุธทาส

Title  เรื่องราววิชาธรรมกาย
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3050/index.html
Description:  ธรรมกายคืออะไร, ธรรมกายคืออัตตา, หลักฐานเกี่ยวกับธรรมกาย, พระมงคลเทพมุนี, วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น, ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ, นิพพาน,พระกับมาร ฯลฯ

Title  เรื่องเล่าพระอริยะเจ้า
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2946/
Description:  เรื่องเล่าต่างๆของพระอริยเจ้าจากหนังสือกฏแห่งกรรม โดยพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

Title  แบบฝึกหัดธรรมะ
URL:  http://www.geocities.com/Athens/Atrium/6379/
Description:  การศึกษาธรรมภาคปริยัติ

Title  โครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัว
URL:  http://members.tripod.com/~Thaihelp/main.htm
Description:  คำปรารภหลวงตาฯ, ภาพกิจกรรม, หลวงตาฯ, ไขข้อสงสัย, ธรรมของหลวงตา, บริจาค, ผ้าป่าช่วยชาติ 84,000 กอง

Title  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
URL:  http://go.to/watschool
Description:  ระเบียบการ ผู้บริหาร ชมรมผู้ปกครอง

Title  โฮมเพจ นายทองเปลว
URL:  http://www.kku.ac.th/~puttong/
Description:  วาทะธรรม, อมตะวาจา , ปัญหาพระยามิลินท์ , เก็บมาฝากจากสวนโมกข์

Title  โฮมเพจคุณศศินันท์(เกี่ยวกับธรรมกาย)
URL:  http://i.am/sasinan
Description:  ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เลือกนับถือศาสนาด้วยหลักเกณฑ์อย่างไร, ทำไมคนทั่วไปจึงไม่ค่อยรู้, ศาสดาแห่งพุทธศาสนา ฯลฯ Wat Phra Dhammakaya :

Title  โฮมเพจจังหวัดสุราษฎร์
URL:  http://come.to/tapee
Description:  มีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก, พระพิศาลธรรมพาที, พระธรรมโกศาจารณ์ และประเด็นธรรมกาย

Title  โฮมเพจพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
URL:  http://www.dovelpht.moe.go.th/buddha/
Description:  เข้าวัด พระพุทธศาสนา การบวช ชีวิต ศึล บุญ-บาป กรรม ความไม่ประมาท โพธิปักขิยธรรม กัมมัฏฐาน หลักธรรมอื่นๆ สุปฏิปัณโณ

 สารบัญธรรมปฏิบัติ 
 อ่านข่าวเมืองไทย 
 พบข้อบกพร่อง มีข้อเสนอแนะ บอกกันบ้างครับ 

แก้ไขครั้งล่าสุด ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ เริ่มจัดทำเมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒
1