Page archived courtesy of the Geocities Archive Project


Pravda koneeni vychází najevo

O poípadu bývalého kapitána Bezpeenostní informaení služby (BIS) Vladimíra Hueína jsme již na tichto stránkách psali nikolikrát. Nyní bychom se rádi zamioili na nové informace, které jsme získali nedávno. Jedná se poedevším o prubih procesu s Vladimírem Hueínem, a dále o témio neuvioitelné informace z olomoucké poboeky BIS, bývalého Hueínova pracovišti.

Vladimír Hueín byl puvodni zateen v boeznu 2001, ve spojitosti s nikolika pumovými útoky v Poerovi a Olomouci. Ješti poed jeho zateením byl z pachatelství tichto útoku naoeen ultralevicovými kruhy, proti kterým se zamiooval ve své práci pro BIS (viz elánek Fakta, ze kterých jde mráz po zádech). Po témio roením pobytu ve vyšetoovací vazbi koneeni stanul poed soudem v únoru 2002 a byl obvinin ze sedmi trestných einu. Podivné je ovšem to, že z pachatelství onich výbuchu obvinin nebyl.

Nejblíže se paní státní zástupkyni JUDr. Lenka Šromová dostala s obvininím z nedovoleného ozbrojování. Ovšem jak bihem procesu vychází najevo, buito si oádni neprostudovala patoiený zákon, nebo má obrovské nedostatky v oblasti balistiky a pyrotechniky. Navíc jako korunního svidka uvedla jistého Vlastimila Švejdu, bývalého spolupracovníka StB, který již v dobi své práce pro tuto nechvalni známou organizaci byl svými chlebodárci považován za psychopata. Nechme o tomto bodi obžaloby promluvit samotného Vladimíra Hueína:

Proces s Vladimírem Hueínem je konán za zavoenými dveomi, údajni proto, že se bihem procesu jedná o utajovaných skuteenostech. Ovšem i tak jsme se dozvidili, že mnohé rádoby dukazy byly vyšetoujícími orgány získány nezákonným zpusobem. Jedná se zejména o nezákonnou prohlídku bytu matky Vladimíra Hueína a o nezákonný odposlech jejího telefonu. Takovéto praktiky bývaly normální v dobách totality. Je ale možné, aby takto pracovala policie demokratického státu?

Stejni nesmyslná jsou mnohá další obvininí. Napoíklad nedovolené nakládání s osobními daty a jinými utajovanými informacemi. Ani v jednom poípadi se nejedná o materiály, které by Vladimír Hueín obdržel v rámci své práce pro BIS. Jedná se o dokumenty bývalé StB a KSE, které po listopadu 1989, nikdy s nasazením vlastního života, zachránil poed skartací. Jelikož nebyly nikdy soueástí archivu soueasných bezpeenostních složek, nebyly oádni klasifikovány a tudíž se nemuže jednat o utajované skuteenosti.

Podobni to je s obvininími z neuposlechnutí rozkazu a ze šíoení poplašné zprávy. Jedná se o to, že Hueín odmítl prozradit zdroje svých informací a že šíoil poplašné zprávy o levicovém extremismu. Nechme opit promluvit Vladimíra Hueína:

Vladimír Hueín uvádí další zajímavé informace v souvislosti s probíhajícím procesem:

Pro dokreslení uvádíme, že Státní zástupkyni JUDr. Šromová se pokusila bihem probíhajícího soudního procesu propašovat do jednání zcela nové dokumenty, které nebyly obsaženy v puvodní obžalobi, takže obhajoba nemila jakoukoliv možnost se s nimi seznámit. Pochybujeme, že tak zkušená právnieka, jakou JUDr. Šromová bezpochyby je, oeekávala, že jí to projde. Proto nezbývá, než se zamyslet nad otázkou, jakého cíle chtila paní státní zástupkyni dosáhnout touto pochybnou taktikou.

Vladimír Hueín dále uvádí:

Tolik tedy Vladimír Hueín. V souvislosti s výše uvedeným ukoneením protiteroristických operací se nám dostaly do rukou zcela šokující informace o poípadech, které byly vyšetoovány olomouckou expositurou BIS:

V druhé polovini roku 2000, po nástupu plk. Jana Prince (osoba jednající v minulosti ve prospich StB, tzv. vlivová osoba), byly zastaveny zpravodajské operace na problematice antisemitismu (svazek s krycím názvem Lípa e. I-00070) a operace týkající se spoleených aktivit krajní levice se zástupci Lybie, Iráku, Iránu, Palestiny a Sýrie.

Kontakty Ludvíka Zifeáka a jeho levicových extremistu jsou popsány ve svazku s krycím názvem Dýka e 001552 a Hrob e. 001553. V daném poípadi se jedná o kontakty a aktivity v rámci spoleeného boje proti sionismu a USA. Ve svazcích jsou popisovány kontakty, poi kterých docházelo k finanením podporám levicových extremistu od zástupcu Iráku a dalších. Tyto aktivity jsou zamioeny na boj proti NATO. V uvedených svazcích jsou zaznamenány i spoleené konspirativní aktivity nimeckých levicových radikálu s levicovými extremisty ER, Slovenska a Ruska (ruské tajné služby).

Je zoejmé, že ukoneení výše uvedených operací je zapoíeinino tím, že v BIS se upevnila pozice prokomunisticky orientovaných vedoucích poedstavitelu BIS. V BIS se také posílila pozice bývalých poíslušníku StB, KSE, absolventu VUMLu apod.

Zvýšená intensita kontaktu v rámci boje proti USA mezi zástupci krajní levice a zástupci Iráku a dalších arabských státu, je patrná od poeátku roku 1998 (návštivy na zastupitelstvích zmioovaných státu).

Neobjasniné výbuchy v Poerovi jsou dílem krajní levice ve spojení s KSEM a osobami pusobícími u policie ER. Díleí poznatky a agenturní rozpracování tichto teroristických dosud neobjasniných výbuchu v Poerovi je soustoedino ve svazku s krycím názvem Špunt e. 001567.

Iniciátooi výbuchu své aktivity smioovali poedevším k tomu, aby byl z BIS odstranin kpt. Vladimír Hueín, který rozpracovával problematiku levicového extrémismu - terorismu. Cílem odstraniní Vladimíra Hueína z BIS bylo poedevším to, aby byly zastaveny zpravodajské operace na problematice antisemitismu a levicového extrémismu.

Z rozkazu v záviru roku 2000 byl ukoneen i svazek Silon e. 001125. V tomto svazku byly soustoediny informace o pronikání komunistu do státní správy, poedevším do policie a justice.

Z dosavadního zjištiní je zoejmé, že poedstavitelé soueasné KSEM mají znaený vliv na interní einnost v BIS (personální zminy s cílem eliminovat problematiku 4. odboru - levicový extrémismus a problematiky s tímto související).

Soueasná situace v BIS by mila být vážným varováním a mila by se stát poedmitem bezpeenostních mechanizmu NATO (v poípadi zájmu mohou být díleí informace v rámci možností prubižni doploovány).

Soueasní poedstavitelé BIS napojení na ESSD a KSEM mají znaené obavy z toho, že informace z uvedených zpravodajských svazku (Dýka, Hrob, Silon, Špunt) budou získány bezpeenostními složkami NATO. Z tohoto duvodu jsou veškerá soudní jednání s Vladimírem Hueínem utajována.

Vyšetoování bývalého kapitána BIS Vladimíra Hueína bylo utajováno mimo jiné i proto, aby se o ukoneení uvedených zpravodajských operací nedozvidili novináoi a poedevším poedstavitelé zpravodajských složek USA a další.

Co dalšího je toeba dodat? Snad jenom to, že nedávno skoneilo soudní poelíeení s jiným bývalým kapitánem BIS, Romanem Hrubantem, který byl obvinin z vydírání, zproneviry a podvodu. Hrubant, stejni jako Hueín, tvrdil, že veškerá obvininí jsou nepravdivá a politicky motivovaná. Mistský soud v Praze ho v plném rozsahu osvobodil. Vyšlo najevo, že jde o hrubé zneužití moci.

S ohledem na oba poípady nám nezbývá, než se zeptat: žijeme opravdu v právním státi, nebo jsou naše bezpeenostní složky opit nástrojem politické moci?

Josef Bílek, 27.7.2002


Zpit na AKTUALITY - Zpit na ARCHIV 2002

1